Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ, ki združuje 21 inovativnih farmacevtskih družb, vas obvešča o prvem pozivu k sodelovanju v strokovnemu delu raziskovalnega projekta IMI2 (Innovative Medicines Initiative – v slovenskem jeziku: Inovativna Medicinska Iniciativa). Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj (EFPIA) skupaj z Evropsko komisijo v okviru javno-zasebnega partnerstva, poimenovanega IMI2, že drugič sofinancira razvojne in raziskovalne projekte s področja razvoja najpotrebnejših zdravil, pa tudi druge projekte na področju zdravstva, ki uresničujejo strategiji Evropa 2020 in Obzorje 2020.

Poslanstvo projekta IMI je omogočiti in spodbujati integrirani pristop k raziskavam in razvoju na področju celotnega zdravstva ter podpreti raziskovalne projekte, ki v iskanju najboljših rešitev povezuje institucije ali celo države. Z 3,276 milijarde evrov sredstev (IMI2), kar je za polovico več kot v prejšnjem obdobju (IMI1), bodo lahko izpeljani raziskovalni projekti, ki jih posamezne institucije sicer ne bi mogle izpeljati same. Bolje izkoriščen bo tako tudi potencial, ki ga prinašajo prelomni znanstveni dosežki na področju razvoja zdravil. Z vključitvijo vseh pomembnejših deležnikov bo uresničitev vizije projekta IMI2 – omogočiti bolniku na področju prioritetnih bolezni pravo terapijo ob pravem času – boljša, učinkovitejša in bolje prilagojena potrebam družbe. IMI2 vzpostavlja transparentno platformo za lažje vključevanje in koordinirano sodelovanje vseh ključnih deležnikov v zdravstvenem sistemu, tako zdravnikov, raziskovalcev, regulatorjev, bolnikov in plačnikov. Omogočila bo prenos in vključevanje znanstvenih dosežkov v inovativne, učinkovite produkte, strategije, ukrepe in storitve.

Raziskovalni projekti bodo prinesli orodja, metode za preventivo in nove terapevtske možnosti, ki bodo širile prakso personaliziranega zdravljenja in preventive. Z zagotavljanjem okvira, potrebnega za podporo sodelovanja med znanstveniki, regulatorji, plačniki, bolniki,  izvajalci zdravstvenih storitev in gospodarstvom, bo IMI2 omogočil, da bodo raziskave in njihovi izsledki vključeni v rešitve, ki bodo lahko uporabljene za konkretne odgovore na trenutno največje izzive v zdravstvu. Iniciative ne bodo osredotočene izključno na razvoj novih zdravil, ampak bodo stremele k zagotavljanju celovitega in posamezniku prilagojenega paketa zdravljenja ter pripravi različnih orodij, kot na primer orodja za lažjo oceno stroškov in koristi, za nadzor raziskav, za boljšo integracijo podatkov o poteku in izidih zdravljenja. Tako bodo prebivalci EU tudi v zrelejšem življenjskem obdobju bolj zdravi in bodo lahko prispevali k produktivnosti celotne družbe. IMI2 bo prispeval k ohranitvi in oživitvi raziskav in dejavnosti na družbeno pomembnih področjih, ki trenutno, zaradi gospodarske krize, trpijo zaradi zmanjšanja investicij.

Področja, obseg razpoložljivih sredstvev in časovno obdobje projekta »IMI2«

IMI2 bo osredotočen na več različnih znanstvenih izzivov, za njihovo financiranje in uspešno izvedbo pa so ključni kriteriji: 

1) povezovanje različnih deležnikov v skupnem raziskovalnem projektu (javno-zasebna partnerstva);

2) da je raziskava v okviru prioritet strategij Evropa 2020 in Svetovne zdravstvene organizacije; 

3) čezmejno sodelovanje, znotraj EU ali širše, ki bo povečalo sinergije in zmanjšalo podvajanje raziskovalnih prizadevanj.

Ključna

Ključna področja raziskovanja lahko razdelimo na 4 glavna področja:

1) Raziskave novih tarč in bioloških označevalcev (biomarkerjev)
Področje zajema identifikacijo in validacijo novih ali alternativnih konceptov tarčnega zdravljenja, biomarkerjev in testov.

2) Sprejetje inovativnih paradigem kliničnih preskušanj
Zajema vzpostavitev okvirov s točno določenimi pravili, etičnimi standardi ter ukrepi za varovanje podatkov, ki bodo podpirali interakcije med različnimi ključnimi deležniki, vključeno z bolniki, udeleženimi v kliničnem razvoju novih zdravil. Eden izmed ciljev bo tudi razvoj/določitev novih kliničnih izidov zdravljenja, ki bodo bolje odražali vrednost zdravljenja za bolnika in plačnika.

3) Razvoj novih zdravil
Načrtovanje in izvajanje raziskav z namenom odkritja intervencij, ki bi lahko prinesle največje izboljšanje izidov zdravljenja s perspektive bolnika in zdravstvenega tima pri boleznih, ki predstavljajo veliko breme za bolnike in družbo.

4) Programi podpore bolnikom za izboljšanje sodelovanja pri zdravljenju
Področje zajema raziskave obnašanja bolnikov, da bi bolje razumeli ovire za sodelovanje pri zdravljenju, in načrtovanje prilagojenih rešitev, ki bodo bolnikom omogočile aktivnejšo vlogo pri zdravljenju.

Projekt IMI2 za zgoraj našteta raziskovalna področja v evropski prostor prinaša 3,276 milijarde evrov v obdobju 2014–2024, stroški za raziskave so kriti v celoti (+25 odstotkov za kritje ostalih materialnih stroškov).


Prvi razpisi zanje bodo objavljeni predvidoma septembra 2014.


Vabilo Foruma

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ (Forum) že 12 let združuje 21 inovativnih farmacevtskih družb, ki imajo skupaj več kot 50-odstotni vrednostni tržni delež v Sloveniji in zaposlujejo preko 700 visoko usposobljenih strokovnjakov. Poslanstvo Foruma je zagotoviti oskrbo z najnovejšimi inovativnimi, učinkovitimi in varnimi zdravili ter storitvami v Sloveniji. Pri tem stremimo k temu, da je dostop do zdravil in inovativnih terapij bolnikom zagotovljen v sistemu, ki je obenem finančno vzdržen in učinkovit v skrbi za zdravje ljudi. 

Kot član EFPIA, vas s strani Foruma vabimo in spodbujamo kot potencialne partnerje v slovenskem prostoru, da se v projekt vključite v strokovnem delu, ki ga že pokrivate, ali v delu, ki predstavlja vaš bodoči strateški razvoj. V skladu s svojim poslanstvom v Forumu pomagamo pri predstavitvi projektov IMI2 ter njihovem kar najboljšem vključevanju v razvoj slovenskih razvojnih institucij, znanj in zadovoljevanju potreb nacionalnega zdravstvenega sistema. Pri vključevanju v raziskovalne projekte IMI2 vam želimo obilo uspeha.